ขอต้อนรับท่านสู่...ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและต้นแบบทางการศึกษาเชิงบูรณาการ


        ค่านิยม 12 ประการกับการศึกษาไทย  
        ความหมายของนวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
        เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  
        ความหมายของ นวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
        นวัตกรรมทางการศึกษาที่สำคัญของไทยในปัจจุบัน  
        ตัวอย่างนวัตกรรมการศึกษา  
        แบบประเมินนวัตกรรม/แผนการจัดการเรียนรู้  
        นวัตกรรมการศึกษา  
        นวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา