ขอต้อนรับท่านสู่...ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและต้นแบบทางการศึกษาเชิงบูรณาการ


สำนักงานอำนวยการ ชั้น 1 อาคารสาธิตปทุมวัน 1 สนับสนุนงานบุคคล งานสารบรรณ งานการเงินของโรงเรียน
ห้องเกียรติประวัติ ชั้น 1 อาคารสาธิตปทุมวัน 1 จัดแสดงรางวัลพระราชทานและโล่เกียรติยศที่ได้รับ
สำนักงานบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคารสาธิตปทุมวัน 1

สนับสนุนงานเอกสารต่าง ๆ สำหรับนักเรียน
เช่น ใบรับรองผลการเรียนต่าง ๆ
และเอกสารประกอบการเรียนการสอน

ศูนย์ให้คำปรึกษาและการแนะแนว ชั้น 2 อาคารสาธิตปทุมวัน 1 ให้บริการคำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
การเลือกแผนการเรียน ข่าวสารการให้ทุนต่าง ๆ
ห้องกิจการนักเรียน ชั้น 2 อาคารสาธิตปทุมวัน 1 สนับสนุนงานกิจการนักเรียน ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ
ใน การทำกิจกรรมของกรรมการนักเรียน
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้น 2
อาคารสาธิตปทุมวัน 1
ให้คำปรึกษา จัดการเรียนการสอนของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ชั้น 2 อาคารสาธิตปทุมวัน 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในรายวิชาชีววิทยา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ชั้น 2 อาคารสาธิตปทุมวัน 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในรายวิชาฟิสิกส์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เคมี ชั้น 3 อาคารสาธิตปทุมวัน 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในรายวิชาเคมี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3 อาคารสาธิตปทุมวัน 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาคอมพิวเตอร์
ตลอดจนให้ปรึกษาและบริการด้านการซ่อมบำรุง
สำนักงานวิชาการ ชั้น 3 อาคารสาธิตปทุมวัน 1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน จัดประชุม
วางแผนงาน ให้คำปรึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น 3 อาคารสาธิตปทุมวัน 1จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาหลักสูตรและวิจัย ชั้น 3 อาคารสาธิตปทุมวัน 1 ให้คำปรึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการทำวิจัย
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและต้นแบบทางการศึกษา
เชิงบูรณาการ ชั้น 3 อาคารสาธิตปทุมวัน 1
ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดทำนวัตกรรมการเรียนการสอน
ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 3 อาคารสาธิตปทุมวัน 1 ให้คำปรึกษา รวบรวม จัดทำการประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนย์ไทยศึกษา ชั้น 3 อาคารสาธิตปทุมวัน 1ให้คำปรึกษา จัดการเรียนการสอนของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ห้องเรียนภาษาจีน ชั้น 7 อาคารสาธิตปทุมวัน 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาภาษจีน
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้น 7 อาคารสาธิตปทุมวัน 1จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาภาษาญี่ปุ่น
ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ชั้น 7 อาคารสาธิตปทุมวัน 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาหุ่นยนต์
ห้องประชุมใยบัว ชั้น 10 อาคารสาธิตปทุมวัน 1 จัดประชุม สัมมนา นำเสนอของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และกลุ่มงาน
ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 10 อาคารสาธิตปทุมวัน 1 จัดประชุม สัมมนา นำเสนอของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และกลุ่มงาน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารสาธิตปทุมวัน 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการ การงาน 1 ชั้น 5 อาคารสาธิตปทุมวัน 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชางานประดิษฐ์
ห้องปฏิบัติการ การงาน 2 ชั้น 5 อาคารสาธิตปทุมวัน 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชางานประดิษฐ์
ห้องปฏิบัติการ งานประดิษฐ์ 1 ชั้น 2
อาคารสาธิตปทุมวัน 7
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชางานประดิษฐ์
ห้องปฏิบัติการ งานประดิษฐ์ 2 ชั้น 3
อาคารสาธิตปทุมวัน 7
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชางานประดิษฐ์
ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น 1 อาคารสาธิตปทุมวัน 7 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาอาหาร
สระว่ายน้ำ ชั้น 2 อาคารสาธิตปทุมวัน 3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ห้องอาหารมัธยมต้น โถงทางเดินระหว่าง
อาคารสาธิตปทุมวัน 4 และอาคารสาธิตปทุมวัน 5
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสาธิตปทุมวัน 4จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารสาธิตปทุมวัน 4จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1
ชั้น 2 อาคารสาธิตปทุมวัน 4
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2
ชั้น 2 อาคารสาธิตปทุมวัน 4

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ห้องพยาบาล ชั้น 1 อาคารสาธิตปทุมวัน 5 ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล
และให้ความรู้โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ
ห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ชั้น 1 อาคารสาธิตปทุมวัน 5
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
ชั้น 3 อาคารสาธิตปทุมวัน 5
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
ชั้น 3 อาคารสาธิตปทุมวัน 5
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาคอมพิวเตอร์
ห้องคณิตศาสตร์ ชั้น 3 อาคารสาธิตปทุมวัน 5

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย
ชั้น 5 อาคารสาธิตปทุมวัน 5
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายวิชาดนตรีไทย
ห้องปฏิบัติการการละคร
ชั้น 5 อาคารสาธิตปทุมวัน 5
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ห้องพระพุทธศาสนา ชั้น 5 อาคารสาธิตปทุมวัน 5จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม