ศูนย์นวัตกรรมและต้นแบบทางการศึกษาเชิงบูรณาการ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

      

แหล่งรวบรวมสาระการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนนวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียน ครู
และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

 

ผลงานการสร้างสรรค์ของโรงเรียนในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์


แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

                  

                  

 

แหล่งเรียนรู้จากเว็บไซต์ต่างๆ

                 

                 

 

สูจิบัตรสาธิตปทุมวันวิชาการ 2558

กลับหน้าเว็บไซต์ฝ่ายวิชาการ : กลับหน้าเว็บไซต์โรงเรียน