ขอต้อนรับท่านสู่...ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและต้นแบบทางการศึกษาเชิงบูรณาการ
บทความที่น่าสนใจ


สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของกระทรวงศึกษาธิการ
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ร่างกายของเรา
ชุดการเรียนรู้รายบุคคลสังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การสังคายนา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ประวัติศาสตร์จีนและอินเดีย
ชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการ การงานอาชีพฯ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การจัดสวนถาด
ชุดการสอน การงานอาชีพฯ มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การปลูกผักสวนครัวแบบผสมผสาน
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง แทนแกรม 7 ชิ้นสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง ไพเราะเพราะขับขาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง เรียงร้อยถ้อยคำ เป็นคำกลอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง โครงโลกนิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง สังข์ทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง My Family กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 1
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง สถานะของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง ความร้อนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสารอย่างไร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง วันมาฆบูชา โอวาทปาฏิโมกข์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง เยือนอาณาจักรโบราณในดินแดงกลาง-เหนือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษาปีที่ 1
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง เยือนอาณาจักรโบราณในดินแดงอีสาน-ใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษาปีที่ 1