ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบพิพัฒนาการ (Progressive Education) 
เน้นการสร้าง,คนที่มีคุณภาพสำหรับสังคมประชาธิปไตยมีคุณภาพสำนึกในสิทธิและหน้าที่ อิสรภาพ เสรีภาพ ภารดรภาพ สำนึกใน 
คุณค่าของโลกส่วนตัว การอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างชอบธรรมและสันติสุข พัฒนาและเชื่อมั่น
ในศักยภาพของมนุษย์ทุกคนว่าความรู้ ความสามารถพัฒนาได้และอยู่ที่ตัวตนของเราเอง พัฒนาความรู้ความคิดและสติปัญญา
ในเชิงวิทยาศาสตร์สร้างความสมดุลและความสันติสุขในชีวิตและในสังคม ทำให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์แบบ 
(Compreheresive School) ซึ่งได้กำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เอกลักษณ์ของโรงเรียน และ
อัตลักษณ์ของนักเรียน

ซึ่งการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ในระยะแรก ๆ นั้น อาจารย์ใหญ่ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ของโรงเรียนในระยะแรก ๆ นั้นอาจารย์ใหญ่ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของโรงเรียน บริหารงานผ่านไปยังหัวหน้าสำนักงาน,
นายทะเบียน, หัวหน้าวิชา, หัวหน้าอาคาร, ผู้ดูแลนักเรียนชาย-หญิง และอาจารย์บรรยเวกษก์ ผู้ดูแลด้านกิจกรรมนักเรียน
เป็นต้น ต่อมาได้พัฒนาไปตามนโยบายและแผนการศึกษาชาติ มีการแบ่งสายการบริหารจัดการออกเป็นฝ่าย
 ธุรการ
 วิชาการ
 บริการ
 การปกครอง
 การนิเทศและประสานงานกับวิทยาลัย (ช่วงแรกเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา)
 กิจกรรมนักเรียน

การบริหารงานด้านวิชาการ อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหัวหน้าวิชา ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยจัด
การเรียนการสอนวิชาสามัญ ( การศึกษาขั้นพื้นฐาน ) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหลัก
พ.ศ.๒๔๙๗ (๒๔ พ.ค.) เริ่มเปิดสอนชั้น ม.๑ สองห้องเรียน กับชั้น ม.๔ หนึ่งห้องเรียน 
พ.ศ.๒๔๙๙ มีชั้นเรียนครบตั้งแต่ชั้น ม.๑ ถึงชั้น ม.๖
พ.ศ.๒๕๐๔ มีชั้น ป.๕ และเปลี่ยนชั้น ม.๔ เป็น ม.ศ.๑ ตามแผนการศึกษาฯ ๒๕๐๓
พ.ศ.๒๕๐๖ มีชั้นเรียนครบตามระบบ คือ ป.๕–ป.๗ กับ ม.ศ.๑–ม.ศ.๓ และเริ่มขยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
( ม.ศ.๔ แผนกทั่วไป เรียนเสริมวิชาเหมือนแผนกวิทย์ )
พ.ศ.๒๕๐๗ มีชั้น ป.๕-ป.๗ และ ม.ศ.๑-ม.ศ.๕ ครบตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๓
พ.ศ.๒๕๐๙ เปิดสอนแผนกวิทยาศาสตร์และแผนกศิลปะ เพิ่มขึ้นในชั้นมัธยมฯ ปลาย
พ.ศ.๒๕๑๒ เปิดสอนวิชาพิมพ์ดีดเป็นวิชาเลือกสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ แผนกทั่วไปซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นแผนกพาณิชยกรรม
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๒๐ และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๔ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.๒๕๑๖ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พิจารณาเลือกเข้าร่วมโครงการทดลองการใช้หลักสูตร
วิทยาศาสตร์แผนใหม่
พ.ศ.๒๕๑๗ เป็นโรงเรียนในโครงการทดลองการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์แผนใหม่ของ สสวท. ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรุ่นแรก 
และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นรุ่นที่สอง

สรุปภาพรวมการบริหารวิชาการของโรงเรียนนับตั้งแต่ ยุคเริ่มต้น จนเข้าสู่ช่วงปลายยุคบุกเบิกและพัฒนา ใน พ.ศ.๒๕๑๗ 
(รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสมจิตต์ ศรีธัญรัตน์ เป็นอาจารย์ใหญ่) ปรากฏสายงานฝ่ายวิชาการตามแผนภูมิการบริหารโรงเรียน
ในประมวลระเบียบปฏิบัติ ดังนี้คือคณะกรรมการวิชาการ, หมวดภาษาไทย, หมวดสังคมศึกษา, หมวดคณิตศาสตร์, หมวดวิทยาศาสตร์, 
หมวดภาษาต่างประเทศ, หมวดศิลปหัตถศึกษา, หมวดพลานามัย, กิจกรรมพิเศษ (ลูกเสือ-อนุกาชาด), และ ประเมินผลการเรียน