ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. สำนักงานวิชาการ
พันธกิจ

๑. ประสานงานการเตรียมโครงการ / งบประมาณของฝ่ายวิชาการ
๒. ส่งเสริม / พัฒนาระบบสารสนเทศงานด้านวิชาการ
๓. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการส่งเสริม / พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ
๔. ประสานงานกับงานประกันคุณภาพการศึกษ และจัดทำ SAR ของฝ่ายวิชาการ
๕. ประสานงานการดำเนินโครงการบริการวิชาการ
๖. ดำเนินงานที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการมอบหมาย

๒. สำนักงานบริการการศึกษา
พันธกิจ

สำนักงานบริการการศึกษาของโรงเรียน เป็นงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับหลักฐานด้านประวัตินักเรียน และผลการเรียนของนักเรียน
รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับนักเรียน นักเรียนทุกคนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการขอเอกสารหรือหลักฐานการศึกษาต่างๆ ที่สำนักงานบริการการศึกษารับผิดชอบอยู่
โดยติดต่อแจ้งความประสงค์เจ้าหน้าที่ของสำนักงานบริการการศึกษา
สำนักงานบริการการศึกษาดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้
- หลักฐานการศึกษา
- การขอเอกสารรับรองไปต่างประเทศ
- การกรอกข้อมูลเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
- การขอมีบัตรประจำตัวนักเรียน
- การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัตินักเรียน
- การขอลาพักการเรียนของนักเรียน
- การลาออกจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียน

๓. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
พันธกิจ

๑. ภาระงานสอนไม่น้อยกว่า ๑๒ คาบ / สัปดาห์
๒. จัดรายวิชาสอนให้แก่อาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓. จัดตารางสอน
๔. จัดนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
๕. จัดประชุมปรึกษาหารือกับอาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
๖. วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมสนับสนุนวิชาการ พร้อมจัดทำงบประมาณดำเนินการ
๗. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา ตามตารางแผนปฏิบัติการของงานที่ปฏิบัติ
๘. สรรหานวัตกรรมการเรียนรู้มาช่วยพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของนักเรียน โรงเรียน และสังคม
๙. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ
๑๐. สำรวจและจัดซื้อจัดจ้างให้ได้มาซึ่งวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนตามระเบียบพัสดุ
๑๑. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑๒. บริหารจัดการงานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๓. พิจารณาความดี ความชอบของอาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม
๑๔. จัดอาจารย์สอนแทนอาจารย์ที่ไม่มาโรงเรียนหรือมีภาระงานอื่น ๆ ตามความจำเป็น
๑๕. กำหนดคุณสมบัติและพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑๖. สนับสนุนการใช้คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารงานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น
การเก็บแฟ้มข้อมูล การพิมพ์ข้อสอบ และโปรแกรมการเรียนการสอน เป็นต้น
๑๗. เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการบริหารโรงเรียน และในฐานะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
๑๘. จัดทำสรุปรายงานประจำปีของกลุ่มสาระการเรียนรู้

๔. กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พันธกิจ

๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี เก่ง มีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม รักสุขภาพ มีความเป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย
กล้าคิด กล้าทำ กล้านำเสนอ
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน
๓. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ๕.

๕. งานหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้
พันธกิจ

๑. วิเคราะห์ความต้องการและความจำเป็นของโรงเรียนและชุมชน ระบุจุดเด่น – จุดควรพัฒนา ใช้ผลการวิเคราะห์มาวางแผนปรับหลักสูตร
๒. มีคณะทำงานรับผิดชอบ มีแผนการดำเนินงานต่อเนื่อง สาระสำคัญ การนิเทศ กำกับ ติดตามชัดเจน ดำเนินการได้ตามแผน รวมทั้งมีการสรุปผลการติดตามและประเมินไว้ครบถ้วน
๓. จัดหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกำหนดเป้าหมาย
และมีการจัดโปรแกรมการเรียนรู้หลากหลายสนองตามศักยภาพและความต้องการของนักเรียน
๔. จัดทำผลการติดตามและประเมินคุณภาพของโรงเรียน มีการสำรวจ
๕. ความคิดเห็น ความพึงพอใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีหลักฐานว่าได้นำผลเหล่านั้นมาพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

๖. งานวิจัยและสร้างสรรค์
พันธกิจ

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของโรงเรียน ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลการวิจัย นำความรู้ใหม่ไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่สู่สังคม
๓. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยและการสร้างสรรค์งานของบุคลากร

๗. ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและต้นแบบทางการศึกษาเชิงบูรณาการ
พันธกิจ
๑. จัดทำแผนพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและต้นแบบทางการศึกษาเชิงบูรณาการ ให้สอดคล้องกับปรัชญา นโยบาย และวิสัยทัศน์
ของโรงเรียนอย่างเหมาะสม
๒. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาแก่บุคลากรของโรงเรียน
๓. รวบรวมและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์

๘.งานหัวหน้าระดับ
พันธกิจ
๑. ประชุมอาจารย์ในระดับชั้นเพื่อดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ เช่น การสำรวจเวลาเรียนของนักเรียนในแต่ละวัน 
การสำรวจรายชื่อนักเรียนที่มาโรงเรียนสาย  และไม่ลงมาเข้าแถว  กวดขันเรื่องกิริยามารยาท  การส่งงาน  การเตรียมตัวในการสอบ  การเตรียมงานในการประชุมผู้ปกครอง  การจัดการเรียนรู้  การจัดทำบอร์ดระดับชั้น ฯลฯ
๒. ประสานงานกับอาจารย์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเรียนรู้
๓. ประสานงานกับฝ่ายบริหารและธุรการเกี่ยวกับจดหมายต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น จดหมายเชิญประชุมผู้ปกครอง  จดหมายแจ้งกำหนดการสอบ ฯลฯ
๔. ประสานงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและทัศนศึกษาในระดับชั้น
๕. จัดหลักสูตรรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ซึ่งประกอบด้วย  กิจกรรมพัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์ (ความรู้คู่คุณธรรม  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  โครงงานบูรณาการ  และกิจกรรมพหุปัญญา)  และทักษะการดำเนินชีวิตของนักเรียน