ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง ดังนี้
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย
๔. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๕. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะ
ที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีความสุข

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๑๐ ประการ ด้วยการสังเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
สมรรถนะสำคัญซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ โดยสอดแทรกภาพลักษณ์ของนักเรียนไว้ดังนี้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรู้เป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
๒. มีความสามารถในการคิดและปรับวิธีคิดได้เหมาะสมกับสถานการณ์
๓. สามารถใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. มีความสามารถพิเศษเฉพาะทางตามศักยภาพ
๕. ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร
๖. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. มีสุขภาพจิตดี ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์
๘. มีความเชื่อมั่นในตนเองอย่างมีเหตุผลและกล้าแสดงออก
๙. ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
๑๐. มีสุขนิสัยที่ดี รักการออกกำลังกาย ปลอดสิ่งเสพติด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (หลักสูตรแกนกลาง ปีพ.ศ. ๒๕๕๑)
• ใฝ่เรียนรู้
• มีวินัย
• ซื่อสัตย์
• มุ่งมั่นในการทำงาน
• อยู่อย่างพอเพียง
• มีจิตสาธารณะ
• รักความเป็นไทย
• รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

สมรรถนะ ๕ ข้อ (หลักสูตรแกนกลาง ปีพ.ศ. ๒๕๕๑)
• ความสามารถในการคิด
• ความสามารถในการแก้ปัญหา
• ความสามารถในการสื่อสาร
• ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
• ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

ภาพลักษณ์ของนักเรียน สาธิต มศว ปทุมวัน

สุภาพ เป็นมิตร กล้าคิด กล้าทำ กล้านำเสนอ