ขอต้อนรับท่านสู่...ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและต้นแบบทางการศึกษาเชิงบูรณาการ
บทความที่น่าสนใจ

ดูให้รู้ : เพาะต้นกล้าของสังคม (อนุบาล) ดูให้รู้ : เพาะต้นกล้าของสังคม 2
ดูให้รู้ : โรงเรียนญี่ปุ่น ดูให้รู้ : ฝึกเด็กสู่คุณภาพ
ดูให้รู้ : ครอบครัว รากฐานของชีวิต ดูให้รู้ : มัธยมต้น ค้นหาตนเอง
ดูให้รู้ : มัธยมปลาย เรียนรู้สู่อนาคต ดูให้รู้ : มหาวิทยาลัย วัยพร้อมเป็นผู้ใหญ
ดูให้รู้ : เรียนรู้ ผูกพันในวันต่อสู้ ดูให้รู้ : นักเรียนไทย ปรับตัวปรับในญี่ปุ่น
ต้นแบบการจัดการศึกษาประเทศสิงคโปร์ การศึกษาในเวียดนาม
การศึกษาลาวสู่อาเซียน 4 จุดเน้น : กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน

 


วิทยาศาสตร์ ม.ต้น : สารและการเปลี่ยนแปลง วิทยาศาสตร์ ม.ต้น : สารและการเปลี่ยนแปลง 2
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น : สารและการแยกสาร วิทยาศาสตร์ ม.ต้น : การสังเคราะห์แสง
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น : ชีวะเคมี วิทยาศาสตร์ ม.ต้น : ตะลุยโจทย์สอบเข้า[เคมี]
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น : ตะลุยโจทย์สอบเข้า[ชีววิทยา] วิทยาศาสตร์ ม.ต้น : ตะลุยโจทย์สอบเข้า[ฟิสิกส์]
ฟิสิกส์ : บทนำและการวัด ฟิสิกส์ : แรง มวล กฎนิวตัน
ฟิสิกส์ : การเคลื่อนที่ในแนวตรง 1 ฟิสิกส์ : การเคลื่อนที่ในแนวตรง 2
ฟิสิกส์ : งาน และพลังงาน ฟิสิกส์ : สมดุลกล
ฟิสิกส์ : คลื่นกล 1 ฟิสิกส์ : คลื่นกล 2
ชีววิทยา : ระบบนิเวศ ชีววิทยา : ชีววิทยาของเซลล์
ชีววิทยา : การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ชีววิทยา : ระบบนิเวศ
ชีววิทยา : โรคทางพันธุกรรม ชีววิทยา : การหายใจระดับเซลล์
เคมี : สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ เคมี : ปิโตเลียมและพอลิเมอร์
เคมี : GAS เคมี : สรุปเนื้อหาและแนวทางโจทย์เคมี ม. 4
เคมี : สรุปเนื้อหาและแนวทางโจทย์เคมี ม.5 เคมี : สรุปเนื้อหาและแนวทางโจทย์เคมี ม.6
คณิตศาสตร์ ม.ต้น : ทฤษฎีจำนวน คณิตศาสตร์ ม.ต้น : ระบบสมการเชิงเส้น 1
คณิตศาสตร์ ม.ต้น : ระบบสมการเชิงเส้น 2 คณิตศาสตร์ ม.ต้น : เลขยกกำลัง
คณิตศาสตร์ ม.ต้น : อัตราส่วนตรีโกณมิติ คณิตศาสตร์ ม.ต้น : การแปรผัน
คณิตศาสตร์ ม.ต้น : การแยกตัวประกอบของพหุนาม 1 คณิตศาสตร์ ม.ต้น: สถิติ
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย : ทฤษฎีจำนวน คณิตศาสตร์ ม.ปลาย : เมทริกซ์ 1
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย : เมทริกซ์ 2 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย : เมทริกซ์ 3
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย : เอกโพเนนเชียลและลอกการิทึม 1 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย : เอกโพเนนเชียลและลอกการิทึม 2
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย : เอกโพเนนเชียลและลอกการิทึม 3 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย : สถิติ 1
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย : สถิติ 2 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย : สถิติ 3
ภาษาไทย ม.ต้น : ชนิดของประโยค ภาษาไทย ม.ต้น : ภาษามีระดับ
ภาษาไทย ม.ต้น : สระในภาษาไทย ภาษาไทย ม.ต้น : ลักษณะสังเกตของภาษาไทย
ภาษาไทย ม.ต้น : สำนวนไทย VS.สำนวนต่างประเทศ ภาษาไทย ม.ต้น : วรรณยุกต์ไทยไฉนจึงละเลย
ภาษาไทย ม.ต้น : คำราชาศัพท์ 1 ภาษาไทย ม.ต้น: คำราชาศัพท์ 2
ภาษาไทย ม.ปลาย : ไขความลับวรรณยุกต์ไทย ภาษาไทย ม.ปลาย : สระในภาษาไทย
ภาษาไทย ม.ปลาย : โวหารภาพพจน์ ภาษาไทย ม.ปลาย : การใช้คำราชาศัพท์ 1
ภาษาไทย ม.ปลาย : การใช้คำราชาศัพท์ 2 ภาษาไทย ม.ปลาย : ข้อสังเกตบางประการของภาษาไทย
สังคมศึกษา ม.ต้น : นั่งทบทวน.กวนข้อสอบประวัติศาสตร์ 1 สังคมศึกษา ม.ต้น : นั่งทบทวน.กวนข้อสอบประวัติศาสตร์ 2
สังคมศึกษา ม.ปลาย : คุ้ยข้อสอบเศรษฐศาสตร์ สังคมศึกษา ม.ปลาย : แงะข้อสอบประวัติศาสตร์
สังคมศึกษา ม.ปลาย : เฉือนข้อสอบภูมิศาสตร์ สังคมศึกษา ม.ปลาย : ปอกข้อสอบศาสนา
สังคมศึกษา ม.ปลาย : ท้าประลองสมรภูมิสอบสังคม สังคมศึกษา ม.ปลาย : ไทม์แมชชีนย้อนเวลาโลก 1
ภาษาอังกฤษ ม.ต้น : Passive Voice ภาษาอังกฤษ ม.ต้น : Preposition 1
ภาษาอังกฤษ ม.ต้น : If - Clause Conditional ภาษาอังกฤษ ม.ต้น : Questions
ภาษาอังกฤษ ม.ต้น : Present Simple Tense ภาษาอังกฤษ ม.ต้น : Negatives Form
ภาษาอังกฤษ ม.ต้น : Future Perfect Tense ภาษาอังกฤษ ม.ต้น : Conjunction
ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย : Prefix & Root ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย : ตะลุยข้อสอบ GAT : Vocabulary